Mediace je cesta jak spolu komunikovat, když to nejde jinak.

Konflikty byly, jsou a budou. Jsou přirozenou součástí našich životů. Není efektivní se jim vyhýbat nebo je zametat pod koberec. Je efektivní je řešit. Jsou konflikty, se kterými si lidé mohu poradit sami,  existují však i konflikty, které jsou v rámci vlastních sil neřešitelné. Právě v tomto případě je na místě mediace, coby konstruktivní řešení konfliktů za účasti prostředníka, mediátora.

Mnozí klienti se domnívají, že rozhodnutí, která jsou vydaná soudem, jsou spravedlivá a definitivní. Častou praxí však je, že rozsudky soudů mnohdy nejsou zúčastněnými stranami akceptovány. Napětí, které se s takovou situací pojí, se pak stupňuje, samotný konflikt se vyhrocuje, problém zůstává nevyřešený. 

Mediace, coby alternativní metoda pro řešení sporů, pracuje s tématy, která brání v efektivní komunikaci, bere v potaz emoce, které jsou nedílnou součástí každého konfliktu, staví na jednotlivých zájmech, se kterými klienti do mediace vstupují, tvoří dohodu, která je oboustranně přijatelná. Takto vytvořená dohoda má pak výrazně větší šanci být realizována a dodržována, než jak je tomu u nejednoho  rozsudku, který často vyhovuje jen  jedné straně. 

Nejsou-li  klienti ve fázi vyhroceného konfliktu a jsou ochotni své spory řešit, je možno využít návazné služby Poradny, a to mediace. 

Na co se při mediaci připravit?

 • rámci premediačních konzultací je u klientů ověřováno, zda mají skutečně zájem svůj konflikt řešit, jsou jim podány informace o samotném procesu mediace a roli mediátora a je jim ponechán prostor pro rozhodnutí, zda mediaci podstoupit chtějí či nikoli
 • v případě zájmu je stanoven termín mediačního sezení
 • časová dotace mediačního sezení činí 3 hodiny, pokud není dosaženo dohody, je možno stanovit termín dalšího sezení

 

 

Cílem mediace je přesně formulovaná, pro zúčastněné strany srozumitelná a zároveň prakticky aplikovatelná dohoda.

Obsah dohody je v kompetenci klientů, proces její tvorby je v kompetenci mediátora. Dohoda má podobu písemnou, stvrzuje se podpisy zúčastněných stran i mediátora. Podle závazkového práva může mediační dohoda nabývat charakteru právní smlouvy. 

Témata vhodná pro mediaci:

 • řešení konfliktů v rodinných vztazích – mezigenerační konflikty, konflikty mezi rodiči, kteří se ocitli v partnerské krizi
 • řešení konfliktů vyplývajících z rozvodové/rozchodové situace
  • úprava kontaktu dítěte s rodičem, který s ním nežije ve společné domácnosti, 
  • řešení konfliktů vyplývajících z rozdílných názorů rodičů na výchovu a péči o děti, 
  • nastavení pravidel pro vzájemnou komunikaci rodičů 
  • zachování rodičovské role po rozvodu / rozchodu

 

Mediace, návazná služba Poradny, je zpoplatněna (viz. ceník).

Mediační proces je veden mediátorem, který je pro výkon této činnosti odborně kvalifikovaný.