Poradna pro rodinu s dětmi je zřízena neziskovou organizací Poratec z.ú. a provozuje svou činnost v Karviné a Třinci.

Poradna poskytuje Odborné sociální poradenství  a návazné služby, které jsou financované z projektů, případně za spoluúhradu / úhradu klienta.

Poradna je registrovanou sociální službou: Odborné sociální poradenství dle Zákona 108/2006 Sb. O sociálních službách

Dle zákona poradenství zahrnuje

 • základní sociální poradenství
 • odborné sociální poradenství

 

Dále poskytujeme návazné služby dle Zákona o sociálně právní ochraně dětí 359/1999 Sb.

Posláním Poradny pro rodiny s dětmi Sluníčko, Centra podpory rodin je poskytnout podporu a pomoc rodinám tak, aby došlo ke stabilizaci rodiny a vzájemných vztahů jak mezi rodiči a dítětem, tak mezi samotnými rodiči procházejícími náročnou životní situací.

HODNOTY

 • Respekt k životnímu příběhu klienta – každý člověk prožívá svůj příběh, který ho buď posiluje nebo oslabuje. Společně s klientem hledáme ty možnosti, jak klienta více posílit
 • Partnerský přístup – ve spolupráci s klientem dokážeme nalézt nejvhodnější řešení situace, proto s klientem co nejvíce spolupracujeme a zapojujeme jej do řešení situace
 • Informovanost – dostatečné informace jsou předpokladem pro správná rozhodnutí, proto dbáme na to, aby klient situaci a možnostem jejího řešení rozuměl

Naší cílovou skupinou je rodina, dle cíle spolupráce pracujeme v různých modulech

 • individuální práce s rodičem
 • práce s rodičovským párem
 • práce s dítětem
 • práce s celou rodinou
 • Rodiče mají náhled na současnou situaci v jejich rodině, orientují se v ní, jsou informováni o možnostech řešení
 • Rodiče mají funkční vztahy s dítětem i po rozvodu/rozchodu, orientují se v ní, jsou informováni o možnostech řešení
 • Rodiče jsou i po takovém zásahu jako je rozvod/rozchod vnímaví k potřebám svých dětí a umí je naplňovat
 • Dítěti je zabezpečeno právo na kontakt s rodičem, který ho nevychovává, přestože jsou mezi rodiči aktuální spory
 • Dítě má možnost více porozumět rozvodové situaci
 • Rodiče, kterým hrozí odebrání dítěte nebo bylo již dítě odebráno, mají dostatečné informace k pochopení rodičovské role
 • Rodiče více vnímají potřeby dětí a ví, jak je naplňovat

Zásady služby vycházejí z následujících zdrojů:

 • Listina základních práv a svobod,
 • Zákon o sociálních službách,
 • Etický kodex Poradny,
 • Etický kodex sociálních pracovníků ČR.

ODBORNOST

Poskytované sociální služby jsou prováděny odbornými pracovníky (sociální pracovník, manželský a rodinný poradce), kteří odpovídají svými kvalifikačními předpoklady zákonem stanoveným požadavkům (§ 110 zákona o sociálních službách) a splňují kvalifikační požadavky Asociace manželských a rodinných poradců ČR.

BEZPLATNOST

Poskytované sociální služby jsou prováděny bezplatně (dle § 72 zákona o sociálních službách).

DŮVĚRNOST A BEZPEČÍ

Poskytovatel sociální služby je v souladu s § 100 zákona o sociálních službách povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se setká při výkonu svého povolání, a to i po skončení pracovně právního vztahu. Výjimky stanoví platná legislativa. Klienti mohou vystupovat i anonymně bez udání osobních údajů.

RESPEKT A NESTRANNOST

Poskytovatel respektuje osobnost klienta, jeho přání a požadavky, respektuje jeho právo na vyjádření své vůle ve všech oblastech poskytované služby, a to např. formou připomínek nebo stížnosti v případě nespokojenosti se službou. Služby odborného sociálního poradenství jsou poskytované všem lidem (cílovým skupinám) bez rozdílu rasy, pohlaví, zdravotního postižení, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace, sociálního statutu apod.. Pomoc a podpora jsou poskytovány bez předpojatosti a zaujatosti a bez ovlivnění vlastními názory, politickým a náboženským přesvědčením poskytovatele.

PODPORA AKTIVNÍHO PŘÍSTUPU KLIENTA

Poskytovatel podporuje aktivní podíl klientů na dosažení stanoveného cíle, ve svém působení vytvářejí takové podmínky, aby se klient nestal závislým na poskytované službě, ale naopak se postupně osamostatňoval a vlastními silami se začlenil do přirozeného společenství.

PRŮBĚH SPOLUPRÁCE

Jak si domluvit konzultaci
pro zahájení spolupráce nepotřebujete žádná doporučení. Termín návštěvy si domluvte telefonicky  předem.

Úvodní konzultace
Jde o navázání kontaktu a zmapování problému. Klient uvede svoji představu, o tom, kam chce v řešení problému dojít, jak by měl podle něj vypadat cílový stav. Vyjasňují se podmínky, za nichž budou konzultace probíhat. Na tuto a každou další konzultaci je vymezena doba až 60 minut, u párové konzultace je to až 90 minut, dle závažnosti tématu.

Následné konzultace
Celkový počet konzultací je závislý na řešené problematice, závažnosti každého případu a dohodě s klientem. Obecně se dá říci, že nejvíce (10 a více) konzultací bude vyžadovat terapeutická práce, naopak diagnostická vyšetření a konzultace, ve kterých jde o poskytování faktických informací, jsou kratší (2–4 setkání).

Na práci s klienty spolupracuje tým pracovníků, kteří hledají co nejefektivnější pomoc klientovi.

Součástí našeho týmu je externí mediátor, který pomáhá řešit konfliktní situace mezi rodiči a pomáhá jim najít shodu. Dále naši pracovníci spolupracují s externím supervizorem, který nám pomáhá při zvyšování kvality našich pracovních postupů. 

Dále spolupracujeme s OSPOD a soudy, kteří naše služby nabízejí jako jednu možnou alternativu řešení klientovi situace.

Spolupráce klienta s OSPOD není podmínkou,  s klientem spolupracujeme i v době, kdy o rozvodu „přemýšlí“ a zvažuje, zda to je nejlepší řešení jeho situace.

Možnosti podávání podnětů a stížností

 • ústní – stížnost sdělí kterémukoliv pracovníkovi poradny, 
 • telefonicky – na čísla uvedená níže, 
 • písemně
  •  e-mailem na adresu slunicko@centrum-slunicko.cz,
  • vhozením do poštovní schránky Poradny, či poštou na adresu:
   • Poradna pro rodiny s dětmi Sluníčko, Máchova 643, 739 61 Třinec
   • Poradna pro rodiny s dětmi Sluníčko, Jurkovičova 1547, Karviná

 

Kontakty pro podání telefonické či písemné stížnosti:

Mgr. Lenka Kalniková    608 615 138     lenka.kalnikova@centrum-slunicko.cz

Mgr. Simona Rykalová   605 443 626   simona.rykalova@centrum-slunicko.cz